ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας αποτελεί την πρωταρχική και πιο βασική οφθαλμολογική εξέταση. Εξετάζεται χωριστά κάθε οφθαλμός, τόσο για την μακρινή όσο και για την κοντινή όραση.